کاش یه شب یهو از خواب بپرم ببینم تو کنارمی، بغلم کردی و میگی نترس عزیزم چیزی نیس فقط یه خواب بد دیدی !