منی که نفسامو از هوات میگیرم،

از بوی باد سراغی از نفسات میگیرم...