درمقابل سختیها

همچون جزیره اى باش که

دریا هم با تمام عظمت وقدرت

نمى تواند سر او را زیر آب کند.🌺

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌