روزگار عجیبی ست...!!!!

این روزها
انگار که انسانها
به دست هم پیر میشوند
نه بپای هم....!!

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌