نیازی نیست
انسان ها را امتحان کنید
کمی صبر کنید
خودشان امتحانشان
را پس می دهند

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─