خدایا...

برای تو غیر ممکن وجود ندارد.
غیر ممکن های زندگی همه ما
را ممکن کن...

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌