‌‌‌

‌‌‌‌ عادت به تنهایی

نتیجش میشه تنفر از همه...!‌‌‌‌