انقدر ترس از دست دادنت منو آزار داد که وقتی رفتی چیزی حس نکردم.