شكست وجود نداره

يا ميبرى يا ياد ميگيرى چطور برنده شى