گاهی مرگ شوخی می کند

نقاب می زند می شود؛

دلتنگی!