میشد بجای تجسم لبخند دلبر توی خیالم پیشم بود و مستانه میخندیدemoji