کدام قله
کدام کوه
منی که اینهمه کوهم
از این جهان به ستوهم