وقتی شروع کردی به قضاوت یک نفر ، بدون جهان داره پلنِ قرار دادنت و در اون موقعیت میچینه