آدما روز ها با چیزایی که تو سرشون

میگذره و شب ها با چیز هایی که تو

دلشون میگذره زندگی میکنن