یه زندگی خوب شانس نمیخواد ، یه آدم با عرضه و مصمم میخواد