اگ بخاطر اینکه خودت هستی دوستت ندارن

بیشتر خودت باش.