‏ما هميشه توسط آدمايي له شدیم که

‏دلمون نمیخواست ناراحتشون‌ کنیم و سکوت کردیم