شاید این نیز واقعاً عشق نباشد که من بگویم تو برایم از همه‌ چیز محبوب‌تری؛ عشق در نظر من آن است که تو خنجری هستی که من در درون خویش می‌چرخانم.