برای زندگیت چشم اندازی درست کن تا هر روز به عشق آن از خواب بیدار شوی
لازم است انرژی به جریان افتد
وگرنه راکد و غیر فعال می شود
توکل به خدا تو را به سوی
جاری شدن انرژی می برد