اندوه زمان را میخورد
صبور باش زمان نیز اندوه را می بلعد