به درون برو
و تو با بزرگترین گنج هایی که در آنجا وجود دارد برخورد خواهی کرد
و خواهی دانست تمام آنچه که سالیان سال به دنبالش بوده ای
همیشه در درون
در دسترس تو بوده است