درد و رنج‌های زیادی

در انتظار کسانی است که عاشق‌اند

آلبر کامو