‌‌

از دل برود هر آنکه از دیده برفت؟؟

یه خورده بى معرفتى نیست؟!