تنها چهار سوال با ارزش در زندگی هست،

- چه چیزی مقدسه؟

- روح از چه چیزی ساخته شده؟

- چه چیزی ارزش زندگی کردن داره؟

- چه چیزی ارزش مردن داره؟

جواب همه‌ی این‌ها یک چیزه‌،

فقط " عشق "