حتی‌ اگه کل روزم با تو سر کنم

درست همون لحظه ای که میری،دلم برات تنگ میشه