غَم
میخیست
کِه دَر رُوحِ دَرد مَندَم
کُوبیدِه میشَوَد