باید کنار کسی زندگی کرد که تو آغوشش گذر زمان رو حس نکنی اینطوری هیچوقت پیر نمیشی

حالا شما هي بگو نه