سرانجام به نقطه جوشی میرسی که دیگه از بازی ها و دروغ ها خسته میشی و فقط میخوای با رها کردن مردم برای همیشه در صلح و آرامش باشی