اگر بتونی دشمنت رو هم دوست داشته باشی اون وقت برنده واقعی تویی