کاش میدونستی وقتی یه قدم ازم دور میشی من یه فرسنگ ازت فاصله میگیرم ، کاش بدونی که من دارم فاتحه همه چیو میخونم