دور شو از هر چیزی یا هر کسی که تورو از شادی و خوشی دور میکنه. زندگی کوتاه تر از اونیه که بخوای با یه مشت ابله سر و کله بزنی