اگه همه چیز آسون بود

اونوقت هیچی ارزششو نداشت که بخاطرش تلاش کنیم