‏بعضي وقتا خودت رو از دست ميدی كه يه نفرو بدست بياری ولی به خودت كه ميای ميبينی هم اونو از دست دادی هم خودت رو !