آدم وقتی دستش به جایی بند نیست؛

سراغ آرزوها می‌رود!

آرزوهایش که محال شد،

غرق می‌شود در خاطراتش!