دل کندن از دوست داشتنِ کسی

که هیچ‌وقت، اورا نداشته‌ای

درست مثلِ چشیدنِ مرگ است

پیش از این‌که برایت اتقاق بیفتد....