زمان می گذرد اما معنای خانه هیچگاه عوض نخواهد شد!
خانه های قدیمی با حوض آبی،
حیاط دلبر با باغچه های پرگل
و پله های سنگی
همیشه یادآور عشق و صمیمیت انسان‌هایی هست که در آن زندگی کرده اند.

ما “خیلی چیزها” را به دست آوردیم
و چیزهای باارزشی را هم از دست دادیم
سادگی‌هارا،
بوی عطر چای صبح‌ خانه مادربزرگ و ...