⠀⠀⠀

دوست داشتن همون لبخندیه ك

موقع دیدنش میشنیه رو لبِت♥️