اسکار بلند ترین فریاد هم میرسه به اشک هایی که نصف شب از گوشه چشممون جاری میشه.