با آشنا معامله نکن،

با همکارت دوست نشو،

آشنارو با خودت همکار نکن،

چیزی که قطعی نشده رو به هیچکس نگو،

خوشحالی و موفقیتت رو جار نزن،

زود میفهمی آدم یدونه از غریبه میخوره

ده تا از خودی...