من از فریب دادن خودم می‌ترسم،

می‌ترسم که به واقعیت آن طور نگاه کنم که خودم دلم می‌خواهد نه آنطور که واقعا هست...