بجای بهونه برای رفتن و جا زدن

بمونین و سعی کنین با کمک هم درست کنین همه چیو!

رفتنو که همه بلدنemoji