همه چی تازش خوبه
جز تازه به دوران رسیدگی.!
emojiemojiemoji