چجوری بغلت کنم که همیشه باشی

که جایی نری که بمونی همینجا ور دل خودم واسه همیشه...!emoji