هروز بیدار میشم میبینم بیشتراز روز قبل،دلم به چیزی خوش نیست!