فکرت مثه خودت نیس ، وفاداره یه لحظه ام ولم نمیکنه...