تو همان میشوی
که فکر می کنی،
همان را جذب می کنی
که حس می کنی،
و همان را خلق می کنی
که تجسم می کنی.
دقیقا همونی رو جذب میکنی که در ذهنت پرورش میدی
اگاه باش دوست خوبم مراقب افکارت باش