در مورد "گذشته"
هرگز زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری خواهد
ساخت...
در مورد
"آینده"زیاد نگران نباش،
ترس درتوایجادخواهد کرد...

در همین"حال"حاضر
زندگی کن،
لبخند را بر لبانت خواهد آورد