به شدت شبیه کسی میشید که دوسش دارید. بگردید يكيو پيدا كنيد كه پس فردا نگاه به خودتون كرديد عشق كنيدemoji