یک طرفه بودن می تونه همه چیو خراب کنه از جاده بگیر تا احساساتش⠄⠄🌘