ب قوله جمشید هوای فردا بستگی داره که کی کجاس کی تو دله کیه، شایدم ابریه شایدم‌ نیست.